Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

适用于高难度作业的“PRO”工具

ProLine 是最新为安百拓破碎锤设计的高技术钎杆工具组合。ProLine 提升了 ClassicLine 的所有优势,

可在最严苛的工况下实现高生产率。

 

富镍原材料与特殊硬化处理的独特组合,使得工具能够抵抗较高的外力和磨损,这一优点

在坚硬和磨蚀性岩石条件下尤其突出。

 

此外,专门设计的杆尖有助于排出冲击区的灰尘,能够更快地重新定位工具并减少冲击区内的松散岩石。因此,ProLine 钎杆工具可实现卓越的钻进速度和更长的使用寿命。

钎杆工具类型

为您的液压破碎锤找到合适的 ClassicLine 钎杆工具

SB 系列可配哪些 ProLine 作业钎杆工具?

破碎锤工具类型总长Ø
SB 52尖头钎杆(X 型)500 mm40 mm
 凿子(X 型)500 mm 
SB 102尖头钎杆(X 型)550 mm45 mm
 凿子(X 型)550 mm 
SB 152 | SBU 160尖头钎杆(X 型)750 mm50 mm
 凿子(X 型)750 mm 
SB 202 | SBU 220尖头钎杆(X 型)900 mm65 mm
 凿子(X 型)900 mm 
SB 302 | SBU 340尖头钎杆(X 型)1 000 mm80 mm
 凿子(X 型)1 000 mm 
SB 452尖头钎杆(X 型)1 200 mm95 mm
 凿子(X 型)1 200 mm 
SB 552尖头钎杆(锥状)1 200 mm100 mm
 扁凿(十字型)1 200 mm 
SB 702尖头钎杆(X 型)1 100 mm105 mm
 凿子(X 型)1 100 mm 
SB1102尖头钎杆(X 型)1 150 mm120 mm
 凿子(X 型)1 150 mm 
 平凿1 150 mm 

MB 系列可配哪些 ProLine 作业钎杆工具?

破碎锤工具类型总长Ø
MB 750尖头钎杆(X 型)1 000 mm100 mm
 凿子(X 型)1 000 mm 
 平凿1 000 mm 
MB1000尖头钎杆(X 型)1 100 mm110 mm
 凿子(X 型)1 100 mm 
 平凿1 100 mm 
MB 1200尖头钎杆(X 型)1 150 mm120 mm
 凿子(X 型)1 150 mm 
 平凿1 150 mm 
MB 1500尖头钎杆(X 型)1 175 mm135 mm
 凿子(X 型)1 175 mm 
 平凿1 175 mm 
MB 1650尖头钎杆(X 型)1 200 mm140 mm
 凿子(X 型)1 200 mm 
 平凿1 200 mm 

HB 系列可配哪些 ProLine 作业钎杆工具?

破碎锤工具类型总长Ø
HB 2000尖头钎杆(X 型)1 230 mm145 mm
 凿子(X 型)1 230 mm 
 平凿1 230 mm 
HB 2500尖头钎杆(X 型)1 350 mm155 mm
 凿子(X 型)1 350 mm 
 平凿1 350 mm 
HB 3100尖头钎杆(X 型)1 450 mm165 mm
 凿子(X 型)1 450 mm 
 平凿1 450 mm 
HB 3600尖头钎杆(X 型)1 500 mm170 mm
 凿子(X 型)1 500 mm 
 平凿1 500 mm 
HB 4100尖头钎杆(X 型)1 600 mm180 mm
 凿子(X 型)1 600 mm 
 平凿1 600 mm 
HB 4700尖头钎杆(X 型)1 650 mm190 mm
 凿子(X 型)1 650 mm 
 平凿1 650 mm 
HB 5800尖头钎杆(X 型)1 700 mm200 mm
 凿子(X 型)1 700 mm 
 平凿1 700 mm 
HB 7000尖头钎杆(X 型)1 800 mm210 mm
 凿子(X 型)1 800 mm 
 平凿1 800 mm 
HB 10000分离工具2 000 mm240 mm
 尖头钎杆(X 型)1 900 mm 
 凿子(X 型)1 900 mm 
 平凿1 900 mm 

EC 系列可配哪些 ProLine 作业钎杆工具?

破碎锤工具型总长Ø
EC 140 T尖头钎杆(X 型)1 200 mm140 mm
 凿子(X 型)1 200 mm 
 平凿1 200 mm 
EC 155 T尖头钎杆(X 型)1 350 mm155 mm
 凿子(X 型)1 350 mm 
 平凿1 350 mm 
EC 165 T尖头钎杆(X 型)1 450 mm165 mm
 凿子(X 型)1 450 mm 
 平凿1 450 mm 
EC 180 T尖头钎杆(X 型)1 600 mm180 mm
 凿子(X 型)1 600 mm 
 平凿1 600 mm